ارزشهای اساسی

ارزشهای اساسی شرکت پیچاب کاوش

1- تاکید بر کرامت و شآن انسانی کارکنان و سایر ذینفعان شرکت
2- توجه ویژه به نظم، مقررات و قانونمندی
3- تاکید بر اخلاق حرفه ای
4- توجه به مشارکت و همکاری کارکنان
5- باور به شایسته سالاری و فرصت برابر
6- تاکید بر رقابت سالم
7- توجه به نوآوری و خلاقیت
8- توجه به امنیت و آرامش روحی کارکنان